Privacy statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

  • Van den Bergh Bouw B.V. (tevens h.o.d.n. Bergh Bouw, Bergh Onderhoudsplan), gevestigd aan Witteveenweg 2, 4612 RA Bergen op Zoom;
  • Bergh Bouwsystemen B.V., gevestigd aan Witteveenweg 2, 4612 RA Bergen op Zoom;
  • Bergh Brandscheidingen B.V., gevestigd aan Klerkenveld 2, 4704 SV Roosendaal;
  • hierna in enkelvoud te noemen “Bergh Bedrijven”.

Bergh Bedrijven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres: Witteveenweg 2, 4612 RA Bergen op Zoom
Telefoonnummer: 0164-251240
Website: www.berghbouw.nl
E-mail: info@berghbouw.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Als je bij ons in dienst bent of gebruik maakt van onze producten en diensten kunnen wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Denk daarbij onder andere aan persoonsgegevens die je verstrekt bij het invullen van een contact- of interesseformulier, solliciteren, indiensttreding, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het aanvragen van een brochure of informatie die wij verzamelen bij jouw gebruik van onze websites en andere diensten, zoals evenementen en acties. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen.

Doeleinden en grondslagen verwerking

Bergh Bedrijven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor de nakoming van een overeenkomst;

  • Om te voldoen aan een wettelijke plicht;
  • Voor de afhandeling van jouw verzoek om informatie of brochures;
  • Voor de afhandeling van jouw klacht;
  • Om jouw sollicitatie te kunnen verwerken;
  • Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven waarvoor je bent aangemeld;
  • Voor het aanbieden van producten en diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bergh Bedrijven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bergh Bedrijven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijnen

Bergh Bedrijven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om jouw gegevens langer te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bergh Bedrijven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@berghbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bergh Bedrijven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bergh Bedrijven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@berghbouw.nl.

Meer informatie